It's pronounced "gun-yu"
buTTERCHOKE

buTTERCHOKE

  1. guniwfool posted this